Drenaż

Właściwe odprowadzenie wód opadowych jest często zaniedbanym aspektem budowy pola golfowego.

Nienależyte wykonanie, "oszczędny" projekt drenażu czy zastosowanie niewłaściwych materiałów to główne przyczyny tworzenia się zastoisk wody i pogarszających się z roku na rok warunków wzrostu traw.

We współpracy z klientem diagnozujemy przyczyny niewłaściwego odprowadzenia wody oraz opracowujemy plan przebudowy, remontu bądź rozbudowy sytemu drenażowego. Sugerowane przez nas technologie drenażu dostosowujemy do ukształtowania terenu i fizycznej możliwości odprowadzenia wody. Budujemy studzienki wpustowe, linie przesyłowe, rowy otwarte, zbiorniki buforowe i retencyjno-rozsączające oraz drenaż z obsypką żwirową.

W szczególnych przypadkach stosujemy mikrodrenaż żwirowy (ang. gravel banding).

Montując instalacje drenażowe bazujemy na materiałach firmy Pipelife.