Polityka prywatności

All Golf Services Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby czuli się oni bezpiecznie powierzając All Golf Services Sp. z o.o. dane osobowe przy korzystaniu z domeny Spółki. Stosujemy nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Chcąc zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności i Politykę Cookies obowiązującą w Spółce.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  dane osobowe Użytkowników jest All Golf Services Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 8A/3, 73-110 Stargard, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000460153, NIP: 8542403885.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się również kontaktować mailowo pod adresem biuro@allgolf.pl

 

PRZETWARZANIE

Przetwarzając dane osobowe zbieramy informacje, które są przekazywane bezpośrednio  przez Użytkowników korzystających lub planując skorzystać z naszych usług i strony internetowej. W zależności od tego, której Usługi dotyczy aktywność Użytkownika możemy przetwarzać następujące informacje:  

 1. Osoby kontaktujące się z All Golf Services Sp. z o.o.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. W tym celu przetwarzamy dane osobowe m.in. w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, stanowiska osoby kontaktującej się, numeru telefonu, danych teleadresowych pracodawcy lub osoby kontaktującej się.

 1. Klienci
  W celu zawarcia i wykonania umów oraz w zakresie świadczonych usług przetwarzamy dane osobowe naszych kontrahentów w postaci m.in. : imienia i nazwiska, numeru telefonu, danych adresowych, adresu e-mail, stanowiska służbowego, numeru PESEL, NIP, rachunku bankowego.  
 1. Osoby korzystające ze strony allgolf.pl

W trakcie odwiedzania strony internetowej  All Golf Services Sp. z o.o. znajdującej się pod adresem internetowym www.allgolf.pl poza danymi przetwarzanymi w ramach kontaktu ze Spółką przetwarzamy dane  w zakresie adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, lokalizacja eohgraficzna, adresy URL, odwiedzane strony, kliknięte łącza, interakcje użytkownika, żądane adres URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwane hasła, identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i informacje o przeglądaniu zebrane za pośrednictwem plików cookies. Możemy otrzymywać informac je z plików cookies, które są fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na żądania. Używamy tych informacji, aby poprawić jakość obsługi, zrozumieć aktywność użytkowników, personalizować zawartość i poprawić jakość naszych Usług.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Realizując funkcje biznesowe All Golf Services Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia, utrzymywania i ulepszania Usług;
 • zapewnienia właściwej obsługi Klienta;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane za pośrednictwem strony internetowej (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem Usług;
 • prowadzenia działań marketingowych promujących produkty i usługi Spółki;

i na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak ich przekazania może uniemożliwić skuteczną obsługę, kontakt lub wykonanie usługi przez Administratora.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, obsługi zgłoszenia, właściwej obsługi Klienta.

Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W  związku z tym dane Użytkowników mogą być przekazywane:

 1. podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane;
 2. podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www;

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu Użytkownikowi, którego dane przetwarzane są przez All Golf Services Sp. z o.o. przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia) danych 
 • usunięcia danych 
 • ograniczenia przetwarzania 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

PLIKI COOKIES

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez All Golf Services Sp. z o.o. zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. 

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

All Golf Services Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usuwania treści z Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani.